Algmene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PUUR JIJ schoonheidssalon en een cliënt waarop PUUR JIJ schoonheidsslon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Inspanning schoonheidssalon

 1. PUUR JIJ schoonheidssalon zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. PUUR JIJ schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënte inlichten over de financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan PUUR JIJ schoonheidssalon melden. Annuleren van afspraken dient telefonisch of via e-mail te gebeuren.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PUUR JIJ schoonheidssalon de tijd voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 3. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt,  mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt berekenen.
 5. PUUR JIJ schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de bovengenoemde verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Betaling

 1. De gemelde prijzen van behandelingen en producten zijn inclusief 21% BTW.
 2. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 3. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.
 4. Als de betaling niet contant of per pinbetaling is overeengekomen, (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen, is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente, aan PUUR JIJ schoonheidssalon verschuldigd.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens en privacy

Hierbij wordt u verwezen naar de Privacy verklaring van PUUR JIJ schoonheidssalon.

Artikel 6: Aansprakelijkheid


PUUR JIJ schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
PUUR JIJ schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van PUUR JIJ schoonheidssalon zelf. Artikel 7: Geheimhouding
 

Artikel 6: GEHEIMHOUDING 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënte heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënte is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, gemeld worden aan de eigenaar van PUUR JIJ schoonheidssalon.
 2. PUUR JIJ schoonheidssalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal PUUR JIJ schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de PUUR JIJ schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 5. Indien PUUR JIJ schoonheidssalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8: Garantie

 1. PUUR JIJ schoonheidssalon geeft de cliënt een week garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

 1. PUUR JIJ schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. PUUR JIJ schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10: Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij PUUR JIJ schoonheidssalon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11: Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen PUUR JIJ schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van PUUR JIJ schoonheidssalon en deze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.